Til toppen


Salgs og leveringsbetingelser

ALMINNELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1.

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gjelder såfremt ikke annet er skriftlig avtalt mellom Kontram AS og kjøper.

2.

Priser og betingelser oppgitt i våre tilbud er bindende 1 - en - måned fra tilbudsdato, med mindre en annen tidsfrist er spesielt nevnt i tilbud eller avtalt mellom partene. Avviker kjøpers betingelser fra våre, gjelder bare kjøpers betingelser når vi skriftlig har godkjent disse. 
Småordre under kr. 500,- belastes med et tillegg på kr. 50,- til dekning av kostnader til emballasje, forsikring samt utkjøring til transportterminal/postkontor.

3.

Generelle betalingsbetingelser 15 dager netto.

4.

Med mindre annet er avtalt eller nevnt i tilbud, tjener våre 
tegninger, beskrivelser m.v. bare til orientering, og er således ikke bindende. Slikt underlag tilhører Kontram AS også etter 
levering til kjøper og skal ikke overlates tredjemann uten skriftlig samtykke fra oss.

5.

Leveringstid regnes fra det sist inntrufne av følgende tidspunkt:
a) Bestillingen er bekreftet av oss
b) Avtalt betaling ved bestilling er mottatt av oss
c) Kunden har overlevert oss alle nødvendige/endelige spesifikasjoner
d) Avvik fra ovenstående må være skriftlig avtalt mellom partene

6.

Kontram AS plikter å underrette kunden straks det er klart at leveringstid ikke kan overholdes. Med mindre annet er uttrykkelig avtalt er oppgitt leveringstid vårt beste estimat, men er ikke bindende. Vi er uansett ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes forhold vi selv ikke er herre over, deriblant er vi ikke ansvarlige for forsinkelse fra våre leverandører eller som skyldes transportør.

7.

Priser angitt i tilbud og/eller ordrebekreftelser skal, når annet ikke er avtalt, gjelde ekskl. emballasje og for levering Ex Work/ Fra lager.

8.

Transportforsikring blir bare tegnet av oss dersom dette er skriftlig forhåndsavtalt mellom partene.

9.

Med mindre det er avtalt mellom partene at oppgitte pris(er) er faste, er prisen(e) gjenstand for reguleringer i henhold til bestemmelsene i dette avsnittet. 
Prisene er gitt på bakgrunn av de kjente forhold på det tidspunktet de ble avgitt, som f.eks. materialpriser, lønninger, tariffmessig arbeidstid, sosiale utgifter, satser for toll, avgifter og frakter osv. Endringer i slike utgifter betinger tilsvarende reguleringer i de oppgitte priser uten ytterligere varsel.
Har partene avtalt andre regler for prisjustering i forbindelse med dette salget, vil disse reglene komme til anvendelse. Valutaendringer utover 2% vil uten forvarsel kunne være grunnlag for prisendring.

10.

Kontram AS beholder eiendomsretten til de leverte varene inntil kjøpesummen er fullt betalt. Aksept gjelder ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Kjøper kan ikke videreselge varene før de er betalt.

11.

Vi kjøper inn varer for videresalg, og vil såfremt mulig søke å videreføre de garantier og regler for reklamasjon som gis fra produsent til våre kunder. Disse kan variere fra produkt til produkt og oppgis på forespørsel. Med mindre annet er uttrykkelig avtalt løper garanti og reklamasjonstid fra produksjonsdato. For rene varesalg gir vi ikke garanti utover ovenstående produsentgaranti, og det er ikke adgang til å gjøre gjeldende andre misligholdsbeføyelser ved mangler. Dersom vår leveranse omfatter montering gir vi 12 måneders garanti for mangelfullt monteringsarbeid. Vi vil da, etter eget valg, innen rimelig tid etter mottatt skriftlig reklamasjon enten vederlagsfritt rette det mangelfulle monteringsarbeidet eller refundere kostnaden for den delen av monteringsarbeidet som var mangelfullt. Reklamasjoner må sendes skriftlig og i rekommandert brev til Kontram AS uten ugrunnet opphold så snart en evnt. mangel er oppdaget, og senest innen 8 kalenderdager etter varemottak. Dette gjelder også ved transportskade eller manglende materiell.
Feil som skyldes normal slitasje eller elde eller bruk som ikke er i overensstemmelse med anvisninger fra produsent eller oss, betraktes ikke som mangler og vil ikke bli reparert kostnadsfritt. Alle fraktkostnader, samt reise-, oppholds- og diettkostnader ved evnt. reiser dekkes ikke av garantiansvaret, og vil derfor bli å fakturere etter regning med 10% påslag til dekning av administrasjonskostnader.

12.

Kontram AS svarer ikke for indirekte skade (følgeskade) forårsaket av levert materiell, mangler ved dette eller forsinket levering. Vårt samlede ansvar for feil, mangler eller forsinkelser skal uansett ikke overstige 15% av salgssummen.

13.

Kontram AS forbeholder seg retten til å heve et salg, uten kompensasjon til kjøper, dersom de tilbudte/solgte produktene krever spesiell lisens for eksport-/reeksport fra myndighetenes side, og en slik lisens ikke innvilges, eller innvilget lisens blir annullert før levering finner sted.

14.

Varer tas ikke i retur uten selgers skriftlige godkjennelse. I en returforsendelse må varen være i kontraktsmessig stand i original-emballasje og i ubrudt pakning. Varer som ikke er vanlig lagervare hos selger tas ikke i retur. Fraktomkostninger og forsikring betales av kjøper. Selger returnerer maks 80% av kjøpesummen.

15.

For spørsmål og situasjoner som ikke er regulert i ovenstående salgs- og leveringsbetingelser, eller i en forutgående skriftlig 
avtale mellom partene gjelder i de nordiske land NL 92 eller NLM 84, eller senere revisjoner av disse, avhengig av leveringens art. Kjøpslovgivningen kommer ikke til anvendelse.


Ved eventuelle tvister mellom partene skal norsk lov gjelde og verneting skal være Porsgrunn tingrett.